Uvjeti kupovine

OPĆE ODREDBE

Prodavatelj
Prodavatelj je Wiz store d.o.o., Bribirska 13, 10 000 Zagreb koji je nositelj svih prava na internet domeni www.wiz.hr

Kupac
Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u online trgovini wiz.hr.

Korisnik
Korisnik online trgovine wiz.hr je svaka osoba koja web stranicu www.wiz.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

 

POVRAT SREDSTAVA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.
Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom. WIZ STORE d.o.o. utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor. U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti WIZ STORE d.o.o. na info broj ili email adresu info@wiz.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane wiz.hr
Postotak umanjenja
* iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže/dodataka
** uz proizvod vraćenog proizvoda:

* postotci umanjenja, ovisno o situaciji mogu biti kumulativni (npr. u slučaju da nedostaje ambalaža i nedostaje bundle/oprema – ukupan postotak umanjenja iznosi 30%)
** dodatcima uz proizvod smatraju se: uputstva za korištenje (pisana ili na mediju), razni kablovi, punjači, i ostali pribor koji dolazi uz proizvod

ZAMJENA ROBE

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s njima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca. Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te istu javiti pismenim putem na email info@wiz.hr
Proizvod koji Kupac reklamira šalje na adresu WIZ STORE D.O.O., Bribirska 13, 10000 Zagreb. Ukoliko je razlog zamjene oštećeni ili neispravan uređaj, zamjena ide na trošak WIZ STORE D.O.O., a ukoliko je riječ o zamjeni uređaja zbog želje kupca, kupac šalje robu na naše skladište o svom trošku.

Kupac ima pravo na povrat novca samo u slučaju da kupljena roba ima neki od materijalnih nedostataka navedenih u čl. 401. Zakona o obveznim odnosima:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata
 • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.,
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

Također, ako proizvođač jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena računajući od njezine predaje kupcu, a ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, prema čl. 426. Zakona o obveznim odnosima kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.

PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBE

I Prodavatelj WIZ STORE d.o.o. i kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava. Ukoliko Prodavatelj iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ukoliko kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu nakon što je ista poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana nakon povrata iste robe od strane kupca, umanjen za trošak dostave te za iznos kartične provizije (ako je roba plaćena kreditnom ili debitnom karticom).

JAMSTVA za Sbox, White Shark, Creative, GoodRam, Tenda i Techly proizvode

Svi naši proizvodi su provjereni i testirani nakon svake faze proizvodnog procesa te imaju sve potrebne certifikate (EMC, CE, RoHS…).
Proizvodi podliježu sljedećim jamstvenim uvjetima :

 • ako se proizvod pokvari tijekom jamstvenog roka (zbog greške u materijalu ili izradi) proizvod (nakon provjere stručne osobe) ćemo popraviti ili zamijeniti
 • ako popravak u ovlaštenom servisu ne bi bio izvršen u roku 30 dana, proizvod ćemo zamijeniti novim. U slučaju da popravak u jamstvenom roku traje duže od 15 dana jamstveni rok se produžuje za onoliko dana koliko je popravak trajao.
 • jamstveni rok je 24 mjeseca i počinje teći od dana prodaje u trgovini. Jamstvo na sve baterije, UPS baterije te Power bank baterije je 6 mjeseci
 • ako se ukaže potreba popravka uređaja u jamstvenom roku, molimo vas da nas kontaktirate
 • u slučaju da je proizvod potrebno poslati ovlaštenom servisu ili generalnom distributeru, molimo Vas da kompletan proizvod (sa svim dijelovima i opremom) bude zapakiran u originalnu ambalažu koja mora biti u dobrom stanju te da priložite sve potrebne dokumente (račun, jamstveni list i sl.). Popravak aparata vrši se isključivo u servisu uvoznika. Troškove prijevoza aparata na servis snosi kupac. Moguća oštećenja koja bi nastala pri prijevozu i šteta time prouzročena idu na račun i rizik kupca. Slanje proizvoda od servisa do kupca snosi serviser tj. uvoznik.

Ovo jamstvo NE obuhvaća :

 • oštećenja ili kvarove koji bi nastali kao posljedica nepravilnog priključivanja, krive polarizacije, pogrešnog stavljanja baterija i sl.
 • kvarove nastale zbog nepropisnog rukovanja proizvodima, korištenja dijelova ili opreme koja nije propisana našim specifikacijama, neovlaštenog modificiranja proizvoda
 • kvarove nastale mehaničkim oštećenjem proizvoda
 • kvarove koji mogu nastati uslijed pada proizvoda, uporabe sile, više sile tj. elementarnih nepogoda (poplava, požar, grom, zemljotres…), uslijed curenja baterija ili tinti i tonera i sl.
 • kvarove nastale uslijed nestabilnog 220V napona, čestih varijacija i/ili nestanaka struje
 • oštećenja nastala pri prijevozu do kupca, izgubljene podatke, izgubljeno vrijeme, oštećen software, izgubljen profit, gubitke pokrivene Vašim osiguranjem, troškove prijevoza …
 • jamstvo također ne vrijedi ako je proizvod otvoren ili popravljan od strane neovlaštene osobe
 • dijelove koji se smatraju potrošnima kao što su : baterije, tinte, toneri…


JAMSTVA za Vogel's proizvode

Većina Vogel’s proizvoda posjeduje doživotnu garanciju (uz ispunjenje preduvjeta pravilne montaže i korištenja originalnih dijelova prema priloženim uputama proizvođača).

DOSTAVA ROBE

Za sve narudžbe u iznosu većem od 500 kn, dostava je besplatna. Ako je iznos računa manji od 500 kn zaračunavamo trošak dostave od 25 kn.
Robu isporučujemo svakodnevno nekom od dostavnih službi. Roba se najčešće isporučuje isti dan kada je i naručena (ili eventualno sljedeći dan).

CIJENA

Sve iskazane cijene su bez PDV-a, budući da nismo u sustavu PDV-a. Valuta je EUR.

SERVIS/POVRAT/ZAMJENA

 • slanje robe na servis snosi kupac. Slanje robe sa servisa ili zamjenu novim artiklima ide na trošak WIZ STORE D.O.O.
 • svi SBOX, SCORPION, TENDA, TECHLY i GOODRAM proizvodi SE NE POPRAVLJAJU već odmah po konstatiranju neispravnosti u centralnom servisu ZAMJENJUJU novima
 • molimo da kompletne uvjeti jamstva te sve pojedinosti o servisu i zamjeni neispravnih proizvoda pročitate u jamstvenom listu koji ste dobili uz proizvod ili u Uvjetima kupovine


Povrat

Wiz.hr jamči Vam da ćete dobiti vrhunsku uslugu i ostvariti maksimalnu vrijednost za svoj novac. A u slučaju da niste zadovoljni isporučenim proizvodom, možete ga vratiti u roku 14 dana i mi Vam vraćamo novac! Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: WIZ STORE d.o.o., Bribirska 13, 10000 Zagreb.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove Prodavatelj I Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Otkazivanje ugovora

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona Kupac može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe Prodavatelj se obvezuje Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.
Prodavatelj se obvezuje Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun) u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.
Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti Trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti putem niže priloženog obrasca propisanog Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Ugovor se smatra otkazanim kada Prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 14 dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po Odsjeku IV, članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.

Unos i prijenos osobnih podataka
Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA
Obvezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

OBAVIJEST O KOLAČIĆIMA

Naša web stranica koristi se kolačićima (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i spremanje podataka o vašim narudžbama. Nastavkom pregleda web stranice wiz.hr slažete se sa korištenjem kolačića. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih prateći upute na stranici.

Korisnici online trgovine wiz.hr dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Trgovca da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi online trgovina wiz.hr.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup online trgovini wiz.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja online trgovine wiz.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje online trgovine wiz.hr. Prodavatelj zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio online trgovine wiz.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Prodavatelj zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge online trgovine wiz.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga Korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga online trgovine wiz.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje online trgovine wiz.hr od strane maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.wiz.hr. Slike i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Online trgovina wiz.hr nastoji što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Korisnike se upućuje da se prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima kupnje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Prodavatelj pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Korištenjem usluge online trgovine wiz.hr i svih pridruženih stranica na domeni www.wiz.hr smatra se da su Korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem online trgovine wiz.hr, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između Korisnika kao krajnjeg kupca i online trgovine wiz.hr i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. Pružatelj usluge internet prodaje putem online trgovine wiz.hr je Wiz store d.o.o. za trgovinu i usluge, Bribirska 13, Zagreb, OIB: 20584673149.